Używamy 🍪 na naszych stronach. Przeglądając mncoaching.pl wyrażasz zgodę na stosowanie cookies oraz narzędzi analitycznych.
Polityka prywatności
Proszę, zapoznaj się z niniejszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

Robopartners Ltd. zwana dalej: Administrator, jako administrator danych, dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwany: RODO) w związku z prowadzeniem strony internetowej https://mncoaching.pl/ informuje, że:

Dane administratora
Nazwa administratora: Robopartners Ltd.
Siedziba administratora: 88 South Norwood Hill, London, United Kingdom, SE25 6AQ
Numer telefonu administratora: +44 07809 300211
Adres e-mail administratora: info@mncoaching.pl
Strona internetowa: https://mncoaching.pl/


Cele przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją funkcjonowania strony internetowej https://mncoaching.pl/, oraz dystrybucji i marketingu produktów znajdujących się w ofercie strony. Dane osobowe zarejestrowanych przedstawicieli mediów przetwarzane są dodatkowo w celu utrzymywania kontaktów z mediami.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Twoich danych osobowych ma następujące podstawy prawne:
  a) w związku z działalnością witryny [nazwisko, imię, adres e-mail, komentarze] – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

  b) w związku z realizacją umowy kupna-sprzedaży na produkty znajdujące się w ofercie strony [nazwisko, imię, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane do faktury] – 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie danych na potrzeby realizacji zawartej z Tobą umowy

  c) w celach marketingowych (newsletter, informacje o produkcie, oferty indywidualne, działania marketingowe oparte na analizie danych) [nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, rejestracja na newsletter, rezygnacja z newslettera, płeć, data urodzin, posiadanie dziecka poniżej 10 lat, liczba dzieci, bycie w ciąży, korespondencja automatyczna, wiadomości wysłane do mncoaching.pl] – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

  d) dane związane z utrzymywaniem kontaktów z mediami [nazwisko, imię, które medium reprezentuje, stanowisko zajmowane w danym medium] – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO,


Kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz czas przechowywania danych
Twoje dane osobowe przetwarzamy w poniższym okresie:

  a. działalność strony: do wycofania Twojej zgody,
  b. dane osobowe, zgromadzone na potrzeby realizowania umów kupna-sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie witryny: przez 5 lat od realizacji tych umów,
  c. dane osobowe, zgromadzone w celach marketingowych: do wycofania Twojej zgody,
  d. dane osobowe, związane z utrzymywaniem kontaktów z mediami: do wycofania Twojej zgody,


Dane osobowe stanowiące podstawę rejestrów księgowych przechowywane są przez 8 lat.
Wyjątek, który dopuszcza dłuższe przechowywanie danych, niż jest to niezbędne stanowi przetwarzanie do celów toczącego się postępowania administracyjnego lub sądowego, w celu spełnienia naszych ustawowych obowiązków lub wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Zasady stosowania ciasteczek (cookies)
W celu poprawy świadczonych usług nasza strona używa pliki cookies (ciasteczka). Cookies to małe pliki, które przechowują informacje w przeglądarce i są powszechnie stosowane do rozróżnienia poszczególnych użytkowników. Pomogą Ci spotkać się w przeglądarce z ofertami, które Cię najbardziej interesują. Każda przeglądarka pozwala na wyłączenie mechanizmu cookies (przycisk „wyłącz cookies”).

Adresaci Twoich danych, operatorzy danych, dzielenie się danymi Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, pełniące u nas stanowisko kierownicze oraz wymienieni poniżej administratorzy (wyłącznie w zakresie wykonywanej działalności). Ze współpracy administratorów danych osobowych korzystamy w zakresie poniższych działalności:
 • Robopartners Ltd. (Numer ewidencyjny w UK: 10609579, adres siedziby: 88 South Norwood Hill, London, United Kingdom, SE25 6AQ [marketing] usługi marketingowo-reklamowe, usługi w zakresie rachunkowowści i księgowości, obsługa klienta, IT;
 • Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin4. Ireland) - statystyki frekwencji;
Administrator danych nie udostępnia danych osobowych innym adresatom czy stowarzyszeniom w krajach trzecich.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych Twoje dane będą przechowywane w sposób zabezpieczony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem na specjalnym serwerze. Dostęp do tego serwera jest wyłącznie utajnionym kanałem dozwolony tylko dla uprawnionych osób. Hasła, podane w trakcie rejestracji przechowywane są wyłącznie w formie tzw. funkcji haszującej.

Prawa osób, których dane dotyczą
Prawo dostępu do własnych danych osobowych
Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania, zgodnie z art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych osobowych
Gdy Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo żądać ich bezzwłocznego sprostowania co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w zależności od celów ich przechowywania.

Prawo do usunięcia danych osobowych
Masz prawo żądać, żebyśmy bez zbędnej zwłoki usunęli Twoje dane osobowe, kiedy spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 17 RODO, czyli np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie, lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania.
Nie możesz skorzystać z „prawa bycia zapomnianym” w przypadku, jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne ze względu na wysunięcie, dochodzenie czy ochronę roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo żądać, żebyśmy organiczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, kiedy spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 18 RODO, np. gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, lub gdy przetwarzanie danych odbywa się bezprawnie, lub gdy nie wyrażasz zgody na usunięcie danych lub gdy zgłaszałe(a)ś sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo, żeby otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś, jak również masz prawo udostępnić je innym administratorom danych bez naszej zgody.
Warunkiem tego jest fakt, że przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgodzie i jest automatyczne.

Prawo do cofnięcia wyrażanej zgody
W każdym momencie masz prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych. Nie odnosi się to do prawidłowości przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

Wniesienie skargi
W Polsce organem zajmującym się sprawami ochrony danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
kancelaria@uodo.gov.pl Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Wobec decyzji Urzędu masz prawo skierować sprawę na drogę sądową.

Jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, a co za tym idzie, naruszyliśmy Twoje prawa, jakie Ci RODO zapewnia, możesz skierować sprawę na drogę sądową.

Źródła gromadzenia danych
Swoje dane osobowe są nam udostępnione przez Ciebie w trakcie korzystania ze strony mncoaching.pl.
Równowaga
60 min. - 220zł
Równowaga
60 min. - 220zł
Program Stop Stres
nauczy Cię jak opanować umysł, ciało i relacje na drodze do odzyskania sprawczości, radości oraz równowagi w życiu poprzez wyjątkową metodę DZIEŃ BEZ STRESU 5.0 łączącą najskuteczniejsze narzędzia psychobiologii, neurobiologii, coachingu i mentoringu.
Intensywna praca w formie indywidualnych sesji 1:1, 1,5 h każda, raz w tygodniu, w gabinecie na Żoliborzu Artystycznym w Warszawie
Wykorzystując model pracy DZIEŃ BEZ STRESU 5.0 nauczysz się jak radzić sobie z emocjami, stresem, lękiem, krytyką i złością.
Odkryjesz swoje blokady, negatywne myśli na temat pracy, pieniędzy, zdrowia, relacji
Uwolnimy emocje, które wywołują u Ciebie stres, lęk i ograniczają Twoje życie
Zastąpisz stare, negatywne przekonania, nowymi
Otrzymasz narzędzia, które zostaną z Tobą na całe życie
Stworzymy i opracujemy plan działania, abyś uzyskała oczekiwane rezultaty
Poznasz swoje zasoby, umiejętności i możliwości, z których zaczniesz korzystać
Wyjdziesz ze swojej strefy komfortu, poza swoje ograniczenia, w komfortowych warunkach
Odzyskasz wewnętrzny Spokój i odbudujesz Pewność Siebie
Zarezerwuj
Program Stop Stres
Online
w Gabinecie